Περιγραφή:

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από ζωικά και φυτικά απόβλητα προς παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 500 kW, στον Λευκότοπο Σερρών.

Φάση έργου: Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2023

Προϋπολογισμός έργου:  2.400.000€

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

  • Δεξαμενής αποθήκευσης κοπριάς
  • Χώρος αποθήκευσης ενσιρώματος
  • Δύο (2) αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης
  • Διάταξη αποθείωσης και επεξεργασίας παραγόμενου βιοαερίου
  • Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
  • Διάταξη επεξεργασίας χωνεμένου υπολείμματος
  • Lagoon αποθήκευσης χωνεμένου υπολείμματος

Αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα, για τον σχεδιασμό έργων Βιοαερίου:

μονάδα βιοαερίου entec κατασκευή μονάδων βιοαερίου pk energy