Περιγραφή:

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από ζωικά και φυτικά απόβλητα προς παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 3 mW, στο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων.

Φάση έργου: Σε λειτουργία από Οκτώβριο 2022

Προϋπολογισμός έργου: 10.000.000€

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

  • Δεξαμενής αποθήκευσης κοπριάς
  • Χώρος αποθήκευσης ενσιρώματος
  • Τρεις (3) αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης
  • Διάταξη αποθείωσης και επεξεργασίας παραγόμενου βιοαερίου
  • Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
  • Διάταξη επεξεργασίας χωνεμένου υπολείμματος
  • Lagoon αποθήκευσης χωνεμένου υπολείμματος

Αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα, για τον σχεδιασμό έργων Βιοαερίου:

μονάδα βιοαερίου entec κατασκευή μονάδων βιοαερίου pk energy