Περιγραφή:

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από ζωικά και φυτικά απόβλητα προς παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 1 mW, στην BI.ΠΕ Σερρών

Φάση έργου: Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί από Μάρτιο 2021

Προϋπολογισμός έργου: 3.800.000 €

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:
• Δεξαμενής αποθήκευσης κοπριάς
• Χώρος αποθήκευσης ενσιρώματος
• Δύο (2) αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης
• Διάταξη αποθείωσης και επεξεργασίας παραγόμενου βιοαερίου
• Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
• Διάταξη επεξεργασίας χωνεμένου υπολείμματος
• Lagoon αποθήκευσης χωνεμένου υπολείμματος