Περιγραφή:

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από ζωικά και φυτικά απόβλητα προς παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 500KW, στον Ελαιώνα Θηβών

Φάση έργου: Σε λειτουργία από Οκτώβριο 2021

Προϋπολογισμός έργου: 2.200.000€

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

  • Χώρος αποθήκευσης ενσιρώματος
  • Δεξαμενής αποθήκευσης κοπριάς
  • Δύο (2) αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης
  • Διάταξη αποθείωσης και επεξεργασίας παραγόμενου βιοαερίου
  • Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
  • Διάταξη επεξεργασίας χωνεμένου υπολείμματος
  • Lagoon αποθήκευσης χωνεμένου υπολείμματος

Αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα, για τον σχεδιασμό έργων Βιοαερίου:

μονάδα βιοαερίου entec κατασκευή μονάδων βιοαερίου pk energy