Η Ακαδημία Αθηνών, την 1η Οκτωβρίου 2021, διοργάνωσε με επιτυχία την Ημερίδα με θέμα: «Ενεργειακή Αυτοδυναμία της Ελλάδος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ενέργεια». Σκοπός της Ημερίδας ήταν η εξέταση των γενικότερων θεμάτων διαθεσιμότητας, βιωσιμότητας και αυτοδυναμίας των ενεργειακών πηγών της Ελλάδος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, καθώς επίσης και της εθνικής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Ενεργειακή Αυτοδυναμία της Ελλάδος

Η ενέργεια που καταναλώνουμε στην Ελλάδα προέρχεται κατά 78% από εισαγόμενα υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο (ΦΑ), ενώ μόλις το 22% προέρχεται από τους εγχώριους λιγνίτες και τις ΑΠΕ. Έτσι, ο τομέας της ενέργειας αποτελεί σημαντικό αρνητικό παράγοντα στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών επιβαρύνοντας διαχρονικά το δημόσιο χρέος.

Στοιχεία στρατηγικής που θα συμβάλλουν στον στόχο μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης είναι:

 • Η θέσπιση κινήτρων που ενθαρρύνουν την εξοικονόμηση ενέργειας με τον περιορισμό της σπατάλης ή την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • Η αποσαφήνιση της νομοθεσίας που θα κινήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρισμού.
 • Ομοίως για δημιουργία αποθηκευτικών χώρων για φυσικό αέριο.
 • Η προαγωγή της καινοτομίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας της ενέργειας στην Ελλάδα.
 • Η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Η παραγωγή βιοκαυσίμων και συνθετικών καυσίμων.
 • Η ενίσχυση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου.
 • Στα πλαίσια της δίκαιης μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή, η μελέτη δυνατότητας μετατροπής του λιγνίτη σε «καθαρό» καύσιμo.
 • Η αποτελεσματική από-ανθρακοποίηση στις μεταφορές και τη βιομηχανία, καθώς και στην ψύξη και τη θέρμανση των κτηρίων.
 • Η χρήση των καταλληλότερων τεχνολογιών και η ευελιξία του ενεργειακού συστήματος.
 • Η συντονισμένη προσπάθεια για ανακάλυψη κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου στην Ελληνική Επικράτεια.
 • Αναζήτηση και προώθηση κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Βασικό συμπέρασμα της Ημερίδας είναι ότι η ελαχιστοποίηση της ενεργειακής εξάρτησης αποτελεί για την Ελλάδα στόχο επιθυμητό και επιτεύξιμο.