Την επένδυση µε συνολική επιφάνεια 10 στρεµµάτων δηµιούργησε η εταιρεία PΚ Εnergy, η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Ιδιοκτήτρια της παραγωγικής µονάδας είναι η εταιρεία Γαιωέργα Κ&Π ΙΚΕ. Σε ό,τι αφορά τη µελέτη και την επίβλεψη της νέας µονάδας, το έργο ανέλαβε η IQ Crops του Χρήστου Κατσάνου.

«Η κατασκευή του θερµοκηπίου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022. ∆ηµιουργήσαµε ένα θερµοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας µε επιφάνεια 10.800 τ.µ. σε συνδυασµό µε µονάδα ΣΗΘΥΑ µε δυναµικότητα 1ΜW ηλεκτρικής ισχύος και 1.070KW θερµικής ισχύος. Το συνολικό κόστος επένδυσης ανήλθε στα 2,8 εκατ.», αναφέρει ο Θανάσης Τοτσίδης, τεχνικός σύµβουλος της κατασκευαστικής εταιρείας PK Energy και υπεύθυνος µηχανικός του έργου.

Η Γαιωέργα µε έδρα τη Θεσσαλονίκη έχει ως κύρια δραστηριότητά της την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω φωτοβολταϊκών. Ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο του 2020 από τον Πέτρο Καραναστάση, διευθύνοντα της PK Energy.

Οι αποδόσεις του θερµοκηπίου κυµαίνονται στους 40 µε 50 τόνους ντοµάτας ανά στρέµµα, από την ποικιλία Οπτασία. Σύντοµα πρόκειται να πγίνει η πρώτη συγκοµιδή, όπου θα φανούν και τα πρώτα αποτελέσµατα της καλλιέργειας. Το θερµοκήπιο αξιοποιεί τόσο την παραγόµενη θερµότητα όταν απαιτείται, ενώ τα καυσαέρια εφόσον περάσουν από καταλύτη και στη συνέχεια το παραγόµενο διοξείδιο του άνθρακα συµβάλλει στην ανάπτυξη των φυτών.

Στο προσεχές διάστηµα πρόκειται να δηµιουργηθούν ακόµη 7 θερµοκήπια υδροπονικής στα Οινόφυτα από την ίδια οµάδα επενδυτών. Η λειτουργία αυτών των µονάδων αναµένεται να ξεκινήσει στο προσεχές διάστηµα µε τις πρώτες φυτεύσεις. Η συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων θα καλύψει σταδιακά περί τα 100 στρέµµατα γης. Και σ’ αυτή την περίπτωση θα δοθεί βαρύτητα στην καλλιέργεια ντοµάτας.

Ο κλάδος των θερµοκηπίων παρουσιάζει αρκετά έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστηµα. Πρόσφατα οι ∆ηµήτρης Πρίντζιος, πρώην επικεφαλής στη ∆ιεύθυνση Αγορών του οµίλου ΑΒ Βασιλόπουλος και ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας, πρώην διευθύνων του οµίλου ΑΒ, από κοινού µε τους Τρύφωνα Κολλίντζα και Κωνσταντίνο Καζαντζή ίδρυσαν την εταιρεία «Sunterra Οικολογικά Θερµοκήπια», που θα δραστηριοποιηθεί στην καλλιέργεια κηπευτικών θερµοκηπίου, στην καλλιέργεια ντοµατών θερµοκηπίου. Η Wonderplant, εταιρεία στην οποία διατηρεί ποσοστό ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και διαθέτει στην Πετρούσα ∆ράµας 160 στρέµµατα θερµοκηπίου υψηλής τεχνολογίας, παράγει και συσκευάζει ντοµάτες υδροπονίας, µε δυναµικότητα παραγωγής άνω των 10.000 τόνων ετησίως. Επίσης, τα Θερµοκήπια Θράκης υλοποιούν επενδυτικό πλάνο 15 εκατ. ευρώ για επέκταση της υδροπονικής καλλιέργειας στο Νέο Εράσµιο Ξάνθης. Στο χώρο έχουν εισέλθει και η ICG επίσης µε δραστηριότητα της µητρικής της εταιρείας στα έργα ΑΠΕ, µε µονάδα υδροπονίας για την παραγωγή φυλλωδών κηπευτικών στο Κάστρο Βοιωτίας, αλλά και η Κήποι Καρδίτσας, που επενδύει στην κατασκευή επιπλέον 30 στρεµµάτων καλλιέργειας ντοµάτας.