Από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έχει τεθεί σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 5432/2020) με τις προδιαγραφές και τους τύπους θερμοκηπίου που επιτρέπεται να κατασκευάζονται στην Ελλάδα.

Θερμοκήπιο είναι μία κατασκευή με υλικό διαπερατό στο φυσικό φως. Εκεί δημιουργούνται ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος, μέσω κατάλληλα εγκατεστημένου εξοπλισμού, ώστε να δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης των καλλιεργούμενων φυτών.

Βασική κατασκευαστική μονάδα ενός θερμοκηπίου, στο εξής ΒΚΜ, είναι το μικρότερο πλήρες τμήμα της κατασκευής, το οποίο σε επανάληψη κατά μήκος και κατά πλάτος σχηματίζει το σύνολο, το οποίο εφεξής ονομάζουμε μονάδα. Συνεπώς, η μονάδα ενός θερμοκηπίου μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες Βασικές Κατασκευαστικές Μονάδες, ΒΚΜ.

Εξοπλισμός θερμοκηπίων

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται αφενός για τη ρύθμιση του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου και αφετέρου την δημιουργία κατάλληλου μικροκλίματος εντός αυτών, περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα:

 • φωτισμού,
 • θέρμανσης,
 • εξαερισμού, δροσισμού και ψύξης,
 • εμπλουτισμού με διοξείδιο του άνθρακα,
 • υδροπονίας ή σύστημα αεροπονίας,
 • άρδευσης,
 • υδρολίπανσης,
 • αυτοματισμών,
 • γεννήτρια.

Έλεγχος κατασκευής θερμοκηπίων

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο το κλιμάκιο ελέγχου του Φακέλου Μελέτης (Φ.Μ) ελέγχει και συντάσσει έκθεση που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

 • Tην έγκριση τύπου και τα εξής στοιχεία που αναφέρει αυτή:

α) το είδος της καλλιέργειας που αφορά

β) τον τύπο του θερμοκηπίου,

γ) τις διαστάσεις της ΒΚΜ του θερμοκηπίου και τις διαστάσεις του συνολικού μήκους και πλάτους της μονάδας,

δ) τον αριθμό, τις διαστάσεις και το σημείο τοποθέτησης των παραθύρων και τον τρόπο ανοιγοκλεισίματος,

ε) τα υλικά κατασκευής του σκελετού και τα υλικά κάλυψης / μόνωσης,

στ) το πάχος των στύλων της ΒΚΜ.

 • Την βεβαίωση του οικείου Δήμου / ή Πολεοδομίας ότι το θερμοκήπιο είναι εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού.
 • Tο τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης αφενός του αγροτεμαχίου όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα του θερμοκηπίου ή του θαλάμου με γεωγραφικές συντεταγμένες μέσω ΕΓΣΑ 87 και αφετέρου της ιδίας κατασκευής.
 • Tην άδεια από την αρχαιολογική ή δασική υπηρεσία, αν απαιτείται.
 • Tις μελέτες των έργων που συνοδεύουν το θερμοκήπιο αν υπάρχουν.

Διαδικασία έγκρισης τύπου θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Έπειτα, για τη χορήγηση έγκρισης τύπου θερμοκηπίου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Φάκελο Μελέτης του υπό έγκριση θερμοκηπίου στο εξής Φ.Μ.

Κατόπιν ο Φ.Μ κατατίθεται σε 2 αντίγραφα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Ο Φ.Μ περιλαμβάνει 2 υποφακέλους ως εξής:

Ο γεωπόνος αρχικά υπογράφει και σφραγίζει τον πρώτο υποφάκελο, ο οποίος και περιέχει τα κάτωθι γεωπονικά στοιχεία:

α) τον τύπο,

β) το είδος καλλιέργειας,

γ) το σχήμα, τις διαστάσεις και τις επαναλήψεις της Β.Κ.Μ.,

δ) το υλικό κάλυψης του σκελετού του θερμοκηπίου ή θαλάμου (περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κάλυψης των θερμοκηπίων, όπως διαπερατότητα σε ηλιακή και θερμική ακτινοβολία, πάχος και μηχανική αντοχή, ο αριθμός των στρώσεων του υλικού κ.λπ.),

ε) τον εξοπλισμό του με τις αντίστοιχες μελέτες τους,

στ) τα πιστοποιητικά προδιαγραφών ή τις υπεύθυνες δηλώσεις του προμηθευτή η του κατασκευαστή για την καταλληλότητα των υλικών κάλυψης.

Ο μηχανικός υπογράφει και σφραγίζει τον δεύτερο υποφάκελο, ο οποίος και περιέχει τα κάτωθι τεχνικά στοιχεία:

α) πλήρη και αναλυτική τεχνική περιγραφή του φορέα και των παραμέτρων φόρτισης αυτού,

β) στατικούς υπολογισμούς, με πλήρη ανάλυση του τρόπου εισαγωγής στοιχείων στο πρόγραμμα υπολογισμού και με αιτιολόγηση – περιγραφή των εξαγομένων αποτελεσμάτων,

γ) όλα τα τεχνικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες – αξονομετρικά, κ.λπ.) συγκεντρωμένα – σχεδιασμένα σε ένα φύλλο χαρτιού μεγέθους έως Α0, διπλωμένο κατά ISO 5457 έτσι ώστε η τελική διάσταση του διπλωμένου χαρτιού να είναι μεγέθους Α4. Η όψη του διπλωμένου χαρτιού (που θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά σχέδια) θα είναι υπόμνημα μεγέθους Α4,

δ) υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού,

ε) τέλος, προϋπολογισμό του έργου κατασκευής του θερμοκηπίου ή θαλάμου (π.χ. σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο). Οι υπολογισμοί πράξεων γίνονται σε επίπεδο δεύτερου δεκαδικού ψηφίου χωρίς στρογγυλοποίηση.

Ο τελικός έλεγχος

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για τη χορήγηση έγκρισης τύπου πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα.

Έπειτα, ο έλεγχος του Φ.Μ πραγματοποιείται από επιτροπή η οποία καθορίζεται από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στο εξής κλιμάκιο ελέγχου Φ.Μ, που αποτελείται από ένα υπάλληλο γεωπόνο και ένα υπάλληλο μηχανικό.

Αν το κλιμάκιο ελέγχου Φ.Μ διαπιστώσει ότι ο Φ.Μ δεν είναι πλήρης, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα προκειμένου να υποβάλει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ειδοποίησής του, συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία και μόνο για λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις τα οποία δεν αφορούν σε βασικά στοιχεία της αίτησης.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή ο Φ.Μ δεν είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της παρούσας, η αίτηση απορρίπτεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ελέγχου του κλιμακίου ελέγχου του Φ.Μ. Αν ο Φ.Μ είναι πλήρης και σύμφωνος με τις διατάξεις της παρούσας, εκδίδεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ελέγχου του κλιμακίου ελέγχου Φ.Μ, η έγκριση τύπου του θερμοκηπίου.

Η έγκριση τύπου θερμοκηπίου ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της και δέχεται ανανέωση για ακόμη 10 έτη κατόπιν σχετικού αιτήματος, αν δεν έχουν αλλάξει οι προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.