Έγκριση του προγράμματος ΕΣΠΑ

Την Παρασκευή 26 Αυγούστου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-27». Ο προϋπολογισμός του αγγίζει τα 3,6 δισ. ευρώ και είναι αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επιπλέον, το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Οι στόχοι του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027 σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 με σκοπό την προώθηση μιας πιο πράσινης Ευρώπης θέτοντας ως στρατηγικούς στόχους:

  • Την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και χρήση ΑΠΕ για ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
  • Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων. Αυτοί συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα.
  • Την αστική αναζωογόνηση με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον.
  • Επιπλέον, τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα.
  • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και υδάτων, ενσωματώνοντας συνεπώς τις παραμέτρους της κυκλικής οικονομίας.
  • Τέλος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

Η συμβολή του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»

Το νέο Πρόγραμμα θα συμβάλλει στην επιτυχή προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στο στόχο της κλιματικής ανθεκτικής ανάπτυξης την επόμενη δεκαετία. Το γεγονός αυτό αποτελεί προϋπόθεση ευημερίας στο νέο διαμορφούμενο περιβάλλον. Το νέο Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια και δράσεις στους τομείς της «καθαρής» ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), της ενεργειακής εξοικονόμησης και αποδοτικότητας, της κυκλικής οικονομίας, της προώθησης της ηλεκτροκίνησης, της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων καθώς και των αποβλήτων και της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Το πρόγραμμα συμβάλει με πόρους του σε ποσοστό 85,2% μέσω δράσεων ΕΤΠΑ και 19,4% μέσω δράσεων ΤΣ στην επίτευξη των στόχων της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Παράλληλα σε ποσοστό 18% μέσω δράσεων ΕΤΠΑ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων διατήρησης και προστασίας της βιοποικιλότητας.

 

Πηγή: energypress.gr