Συμπαραγωγή (ΣΗΘΥΑ) είναι η συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από το ίδιο καύσιμο, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης εκμετάλλευση του ενεργειακού του περιεχομένου. Η θερμική ενέργεια μπορεί να μετατραπεί και σε ψύξη με σύστημα τριπαραγωγής (ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση, ψύξη).

Τα συστήματα συμπαραγωγής/τριπαραγωγής μπορούν να θεωρηθούν ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καλύψουν όλες τις τελικές ενεργειακές χρήσεις (ηλεκτρισμό, θερμό/ψυχρό νερό, ατμό, θερμό αέρα, κλιματισμό, ψύξη εμπορευμάτων κ.α.).

Ο σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας παράγει ατμό, θερμό αέρα και θερμό νερό. Συνεπώς, αυτά χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία καθώς και ηλεκτρική ενέργεια για χρήση ή/και πώληση μέρους αυτής στον αρμόδιο διαχειριστή ενέργειας. Με την χρήση ψυκτών απορρόφησης, μέρος της παραγόμενης θερμότητας δημιουργεί ψυχρό νερό για κλιματισμό και ψύξη (σύστημα τριπαραγωγής).

Βιομηχανίες

Οι περισσότερες εφαρμογές ΣΗΘΥΑ βρίσκονται στη βιομηχανία. Η Συμπαραγωγή είναι ώριμη τεχνολογία και εφαρμόζεται ευρέως ενώ συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Κολυμβητήρια

H θερμική ενέργεια είναι σημαντική για την παραγωγή ζεστού νερού και τη χρήση του σε εσωτερικά κυκλώματα θέρμανσης. Επιπλέον, σε πλυντήρια και πλύσεις παντός είδους καθώς και για την παραγωγή ατμού και τη χρήση του σε απολυμάνσεις, αποξηράνσεις, αποστειρώσεις κ.α.

Η αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει τον φωτισμό και τον κλιματισμό χώρων, την λειτουργία ανελκυστήρων, ηλεκτρικών μηχανημάτων, ηλεκτρικών συσκευών κ.α.

Αγροτική Παραγωγή

Στον Αγροτικό τομέα με τα θερμικά φορτία γίνεται θέρμανση του χώρου του θερμοκηπίου. Επίσης, γίνεται έλεγχος του επιπέδου υγρασίας και εμπλουτισμός του με διοξείδιο του άνθρακα για τη ταχύτερη ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών (ανθρακολίπανση).

Ηλεκτροπαραγωγή

Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου και τα συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας αποτελούν τη βέλτιστη δυνατή επιλογή. Αυτό ισχύει τόσο από πλευράς εξοικονόµησης ενέργειας και κόστους παραγωγής όσο και από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η χρήση του φυσικού αερίου αφορά σε μεγάλες μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού και στη συμπαραγωγή ενέργειας στις βιομηχανίες και τα κτίρια.

Πηγή: depa.gr