Η Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού και Θερμότητας, είναι η πιο επιτυχημένη διεργασία ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας. Για αυτό το λόγο υπάρχει η ίδια προώθηση αλλά και επιδότηση με της ΑΠΕ.

Ουσιαστικά, είναι μια μηχανή κύκλου ΟΤΤΟ της οποίας τις θερμικές απώλειες πηγαίνουν προς εκμετάλλευση για την θέρμανση ή ψύξη χώρων και διεργασιών.

Η οικονομια που προκύπτει με ένα σύστημα συμπαραγωγής στο κόστος των συνολικών ενεργειακών αναγκών, είναι αξιοσημείωτη σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται ταυτόχρονα και επί 24ώρου βάσεως μεγάλα θερμικά και ηλεκτρικά φορτία.

 Παρακάτω μπορείτε να δείτε περιπτώσεις όπου τέτοια ποσά ενέργειας είναι απαραίτητα

 • Ενεργοβόρες βιομηχανίες
 • Κτήρια του τριτογενή τομέα, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία και αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Περιπτώσεις τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών
 • Μεγάλες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις
 • Ιδιόκτητες κατοικίες (microCHP)

Ενδεικτικά θα πούμε ότι η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων, π.χ. βιομηχανία, μπορεί να οδηγήσει σε μια μείωση του ενεργειακού κόστους της τάξης του 35%. Η υπολογιζόμενη απόσβεση είναι μέσα σε ένα διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό των 5 ετών κατά μέσο όρο. Αν μάλιστα επιλέξουμε ως ορυκτό καύσιμο το φυσικό αέριο, καθίσταται ως ένας εκ των οικονομικότερων αλλά ταυτόχρονα και αποδοτικών τρόπων μείωσης του συνολικού ενεργειακού κόστους.

Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού και Θερμότητας – Στα συστήματα συμπαραγωγής υπάρχουν τρία βασικά μέρη:

 • Ένας κινητήρας συνήθως μηχανή εσωτερικής καύσης,
 • Η γεννήτρια
 • Ένας μηχανισμός ανάκτησης θερμότητας 

Συνοψίζοντας, να απαριθμήσουμε τα βασικά πλεονεκτήματα και τα οφέλη ενός συστήματος ΣΗΘΥΑ.

 1. Οικονομικό όφελος. Τόσο σε επίπεδο απόσβεσης της εγκατάστασης όσο και στο επίπεδο συντήρησης του συστήματος. Παράλληλα υπάρχει και σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής της συνολικής ενέργειας από το εκάστοτε σύστημα
 2. Μείωση των αέριων ρύπων που επιβαρύνουν το περιβάλλον (κυρίως CO2)
 3. Αυξημένη ανταγωνιστικότητα από την πλευρά των βιομηχανιών αλλά και απασχόλησης καθώς με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ΣΗΘ προκύπτουν νέες θέσεις εργασίας
 4. Και τέλος υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδοτήσεων και εξασφά­λισης εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο κάτω από το ευνοϊκό νομικό καθεσ­τώς που διέπει την ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – για όποιες απ’ τις βιομηχανίες μπορούν να παρά­γουν περίσσεια ρεύματος

Μπορείτε να δείτε ολοκληρωμένα αλλά και σε εξέλιξη έργα μας εδώ.